Local SEO คือ

Local SEO หมายถึง กลยุทธ์การทำ SEO (Search Engine Optimization) ที่เน้นในการปรับปรุงการค้นหาและการแสดงผลในเครื่องมือการค้นหา เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการปรากฏตัวในผลการค้นหาเมื่อผู้ค้นหาค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ธุรกิจนั้นอยู่ ซึ่งการปรับปรุงการค้นหาเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจท้องถิ่น (Local business) มีโอกาสในการปรับปรุงการแสดงผลในการค้นหาท้องถิ่นของพวกเขา และเพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้าท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการหรือสินค้าของพวกเขาได้มากขึ้น

Local SEO ทำอย่างไร

Local SEO ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงการปรากฏตัวในผลการค้นหาท้องถิ่น โดยสามารถทำได้ดังนี้:

สร้างรายการธุรกิจของคุณบน Google My Business: เพิ่มรายละเอียดของธุรกิจของคุณบน Google My Business อาจช่วยให้ผู้ค้นหาพบธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น รวมถึงเพิ่มรูปภาพของธุรกิจ รีวิวจากลูกค้า และข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เพื่อช่วยให้ Google สามารถแสดงข้อมูลธุรกิจของคุณให้กับผู้ค้นหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่: การสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณปรากฏตัวในผลการค้นหาท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น เนื้อหาที่ดีสามารถประกอบไปด้วยข้อมูลท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ รวมถึงแผนที่ที่แสดงที่ตั้งของธุรกิจ

ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ: การปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้เข้ากับ SEO สำหรับการค้นหาท้องถิ่นอาจช่วยให้ธุรกิจของคุณปรากฏตัวในผลการค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจใหม่เกี่ยวกับ Local SEO

ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Local SEO มีหลายประเภท ซึ่งรวมถึง:

1.บริการทำ Local SEO: ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับการให้บริการ Local SEO สามารถช่วยธุรกิจท้องถิ่นในการปรับปรุงการปรากฏตัวในผลการค้นหาและเพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ด้วยการใช้กลยุทธ์การทำ Local SEO ต่างๆ เช่นการปรับปรุง Google My Business listing, การพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และการสร้างลิงก์ท้องถิ่น

2.พื้นที่จัดจำหน่ายในระบบ Google Maps: ธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายพื้นที่ในระบบ Google Maps สามารถช่วยธุรกิจท้องถิ่นในการดึงดูดลูกค้าและเพิ่มการแสดงผลในการค้นหาได้ ธุรกิจที่ให้บริการนี้สามารถช่วยธุรกิจในการเพิ่มการแสดงผลของบริการหรือสินค้าของพวกเขาในระบบ Google Maps โดยให้ผู้ค้นหาเห็นความเกี่ยวข้องของธุรกิจกับสถานที่ที่พวกเขาอยู่

3.โฆษณาท้องถิ่น: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาท้องถิ่นสามารถช่วยธุรกิจในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าในพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการ โดยใช้เครื่องมือโฆษณาออนไลน์ที่มีการตั้งค่าการแสดงผลในพื้นที่

Local SEO เพิ่มรายได้

การทำ Local SEO สามารถช่วยเพิ่มรายได้ของธุรกิจในหลายๆ ด้าน ดังนี้

1.ดึงดูดความสนใจของลูกค้าในพื้นที่: การใช้กลยุทธ์การทำ Local SEO ช่วยให้ธุรกิจปรากฏตัวในผลการค้นหาในพื้นที่ใกล้เคียงและเพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้าในพื้นที่นั้น นอกจากนี้ การปรับปรุง Google My Business listing และเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่สามารถช่วยเพิ่มการแสดงผลของธุรกิจในผลการค้นหาได้อีกด้วย

2.ลดต้นทุนโฆษณา: การทำ Local SEO ช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการค้นหาจะมีความต่อเนื่องและยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายๆ

3.เพิ่มขายสินค้าและบริการ: การทำ Local SEO ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจ โดยทำให้ลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงรู้จักและสนใจสินค้าหรือบริการของธุรกิจมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มยอดขายและกำไรของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.สร้างความเชื่อมั่นในลูกค้า: การปรับปรุงการทำ Local SEO อาจช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงทักษะการบริการและเพิ่มคุณภาพ

Local SEO